Algemene voorwaarden

 

 1. Organiserende instantie
  1. Stichting Het Startblok (verder genoemd als ‘de stichting’) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dossiernummer 61906123

 

 1. Opleidingseisen zwemdiploma’s
 2. De stichting leidt op voor de zwemdiploma’s volgens de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s van het ENVOZ.

 

 1. Toezichthoudende instantie
 2. De stichting is een door het ENVOZ erkend als opleidings- en exameninstituut.
 3. De door de stichting georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 3.1. genoemde instantie.

 

 1. Inschrijven van leskind
 2. Een ouder/verzorger kan een leskind alleen inschrijven via de website: hetstartblok.com
 3. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de stichting per email is bevestigd en het inschrijfgeld voldaan is.
 4. In de onder punt 4.2. genoemde bevestiging wordt tevens melding gemaakt van de wachttijd voor aanvang van de zwemles. In afwijkende situaties wordt vooraf overleg gepleegd met de inschrijvende ouder/verzorger.

 

 1. Veiligheid van zwemles
 2. Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
 3. De sportbegeleiders handelen volgens de regels opgesteld in de gedragscode. Deze is te vinden op de website: hetstartblok.com
 4. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.
 5. De stichting sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

 

 1. Garantiebepaling
 2. Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op inhaal lessen zonder extra kosten, mits een doktersverklaring wordt overgelegd.

 

 1. Betalen van cursusgeld
 2. De betaling van de lesgelden dient maandelijks plaats te vinden.
 3. Betaling geschied per De nota hiervoor ontvangt de ouder/verzorger aan het einde van de maand. De betaling dient binnen 7 dagen te worden volbracht.
 4. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden zal de gereserveerde zwemplek komen te vervallen. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

 

 1. Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie
 2. De stichting sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de stichting in een overmachtsituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het gehuurde uit te voeren.
 3. De stichting zal in een situatie als omschreven in punt 8.1 de inschrijvende ouder/verzorger hiervan direct informeren.
 4. De stichting zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 8.1 uit te zien naar een vervangende zwemlesaccommodatie.

 

 1. Gebruiks- en gedragregels zwemlesaccommodatie
 2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de stichting te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
 3. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 9.1. kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van uw zoon/dochter zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

 

 1. Voorbehouden
 2. De stichting behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en –tijdstip indien dit noodzakelijk is.
 3. De stichting zal zich inspannen om de onder het punt 10.1. genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
 4. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 10.1. de zwemles te annuleren.

 

 1. Privacybescherming
 2. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de stichting en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

 

 1. Slotbepaling
 2. Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.